Jornada de mediació a Reus

Inspiration comes of working every day.

Jornada de mediació a Reus. 27-10-22

Els MASC’S, una eina útil per a l’advocacia

Organitzada pel Consell de l’Advocacia Catalana dins del projecte In-Mediació i amb el suport del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, el passat dijous dia 27 de novembre es va celebrar a Reus una intensa i constructiva jornada en la que es va aprofundir a l’entorn dels MASC’S (o Mitjans Alternatius per a la Solució Conflictes).

Aspectes com el paper de l’advocacia en la utilització dels MASC’S, la importància dels mateixos en el Projecte de Llei d’Eficiència Processal o la correcta utilització dels diferents mètodes per a cada tipus de conflicte entre d’altres, van ser analitzats a fons de la mà d’experts, tant de l’àmbit de la mediació, com de l’advocacia i de la justícia.

La jornada, que va tenir un caràcter participatiu i formatiu, va aplegar nombrosos advocats i advocades i va servir per repassar amb detall diferents aspectes centrats en la figura de l’advocat com a expert en la resolució de conflictes i, per tant, com a expert en la utilització de mètodes previs als purament processals.

Una visió panoràmica

La jornada es va estructurar en diferents ponències i taules rodones, per a les quals es va comptar amb figures rellevants dins dels diferents aspectes tractats. Així, els aspectes que es van tractar van ser:

Anàlisi de les diferents figures de MASC que contempla el Projecte del Llei de Mesures d’Eficiència Processal

Aspectes processals dels MASC’s i el paper de l’advocacia en la seva posada en pràctica

Taller de Bones pràctiques. Cas pràctic de Mediació

Com triar el MASC més adequat a cada situació

Conclusions finals de les quatre taules a càrrec de les persones relatores

La jornada va permetre dibuixar una panoràmica àmplia i profunda no només dels beneficis que aporten els MASC’S, sinó també de la situació actual a Catalunya. I l’Estat Espanyol en quant a la seva utilització per part de l’advocacia, així com de la importància de conèixer-los per part de la professió donat el relleu que adquiriran amb l’aprovació i desplegament de la nova Llei. També es va tenir una visió del que passa més enllà de casa nostra, amb l’exemple de la situació a Itàlia.

Conclusions

Hem de tenir en compte que Catalunya ha estat pionera en la implantació de  la mediació, tot i que en l’actualitat la situació està sofrent un estancament per no haver increment de mediacions i per la judicialització de tot tipus de conflicte. Europa des de fa dècades que aposta pels sistemes alternatius / adequats a la solució dels conflictes /disputes, ja que té molt present que no és necessari que tot sigui analitzat i resolt per un òrgan judicial.

L’Estat espanyol, amb el projecte de llei de mesures d’eficiència processal,  dona a conèixer moltes de les figures (MASC) que poden fer front a la necessitada desjudicialització de la vida civil i mercantil, principalment.

No hem d’oblidar que Catalunya té la competència en aquesta matèria i que la Comissió de Codificació està treballant envers la nova regulació de la mediació i dels ADR, que esperem que tingui bona acceptació en tots els àmbits.

Aleshores, les conclusions que van tancar aquesta jornada, tant extraordinària de Reus, son les següents:

 1. Estem davant d’un canvi de paradigma en relació al sistema judicial públic.
 2. Aquests sistemes de resolució de conflictes permetran, d’una forma més amplia i flexible, que prevalgui l’autonomia de les parts i el lliure arbitri amb la intervenció de professionals especialitzats, els quals garantiran la comunicació i la determinació dels seus interessos i les seves posicions, de manera que la seva exposició permetrà trobar els punts en comú.
 3. Els ADR / MASC son garants, també, de la tutela judicial efectiva, sempre que no limitin l’accés a la via jurisdiccional.
 4. Cal posar en valor  l’estalvi de costos i de temps quan les parts accedeixen a ésser ateses per un professional que els facilitat l’eina adequada per fer front al problema que hi té amb una altra part, no només per aquest estalvi inicial sinó per gaudir de solucions integradores i conciliadores per a futures relacions entre elles.
 5. Els ADR/MASC aposten per la continuïtat de les relacions de les parts en conflicte.
 6. L’advocacia té un paper destacat en l’elecció de l’ADR /MASC més adient per al tipus de conflicte que està gestionant, previ anàlisi dels interessos de les parts i dels seus posicionaments. Concretar si és millor una negociació entre advocats, o una negociació assistida, acudir a la via jurisdiccional, o nomenar un perit neutral, o sotmetre’s a una mediació o conciliació privada o, fins i tot, promoure una oferta vinculant, pot arribar a ésser la clau de torca del canvi del paradigma.
 7. L’advocacia ha d’evitar que el requisit de procedibilitat endegui una pràctica merament formal que faci que l’admissió a tràmit d’una demanda no estigui sotmesa a que prèviament s’hagi simulat un procediment amb un ADR /MASC sense que la seva pràctica s’hagi dut a terme d’una manera real i profitosa, encara que no hi hagi acord.
 8. Es cabdal que entri en vigor el Títol 1 (regulació dels MASC) del projecte de Llei d’eficiència processal i no haver d’esperar a l’aprovació de l’Estatut del tercer neutral, dinat que tots/es sabem el que es triga per fer un reglament que ha de desenvolupar una llei. Hem de recordar que la llei de jurisdicció voluntària era una necessitat aprovada a la LEC del 2000 i va trigar 15 anys a dur-se a terme.
 9. És necessari i prioritari aprovar la llei amb les corresponents dotacions econòmiques per a fer-la possible. No fer-ho ens aboca a un autèntic fracàs.
 10. És imprescindible donar a conèixer aquestes figures (ADR/MASC) a tots els operadors jurídics de manera eficient i reiterada.
 11. Hem de ser capaços de donar contingut detallat al requisit de confidencialitat. La fixació d’una regulació en cas d’incompliment és del tot necessària.
 12. Els diferents ADR /MASC han d’ésser complementaris. Així doncs, el professional de la mediació té l’aptitud de poder diferenciar els interessos de les parts i els seus posicionaments, de manera que la separació de les dues parcel·les li permet reconduir a les parts per obtenir la solució o per ajudar a l’àrbitre/a o conciliador/a trobar la manera de dictar el laude o arribar a l’acord.
 13. Destaquem la valoració positiva de la possibilitat d’elevar a públic els acords de la negociació prèvia i oferta vinculant, per facilitar l’execució dels acords.
 14. Valorem positivament, també, l’efecte que els ADR/MASC tenen en relació a la interrupció de la prescripció.