IN Mediació

Sumem tots plegats

Ja fa gairebé 20 anys que a Catalunya existeix la Llei de mediació. La primera llei publicada va ser la Llei de mediació familiar, l’any 2001.

Posteriorment, a l’any 2009 es publicava la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l’àmbit del dret privat. Amb la voluntat de fer avançar aquesta via de resolució de conflictes, des del CICAC promovem la mediació entre l’advocacia catalana.

Projecte

Projecte per la promoció de la Mediació.

Aquest és un projecte impulsat pel Consell de l’Advocacia Catalana, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i en col·laboració del Departament de Justícia, per tal de promoure la mediació en l’àmbit de l’advocacia, coincidint amb la modificació legal introduïda per la Llei 9/2020, de 31 de juliol, de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya i la Llei de mediació.

Veure projecte
Imagen_Solucions_4

Objectius

L’objectiu del projecte és fer conèixer al col·lectiu dels advocats i advocades les implicacions jurídiques i processals de la mediació.

Per mitjà d’aquest projecte es vol fer entendre en què pot ajudar un professional de la resolució de conflictes per tal que les parts arribin a una solució amistosa que, posteriorment, l’advocat o advocada haurà de traduir jurídicament.

En termes generals, el projecte ha de servir perquè els professionals de l’advocacia deixin de veure la mediació com una ingerència que els pot treure clients, sinó tot el contrari.

Finalitats

- Informar els col·legiats i col·legiades sobre la mediació.
- Formar els col·legiats i col·legiades sobre la mediació.
- Seduir els col·legiats i col·legiades sobre la mediació.

Compromís

Al 2020 vam iniciar el projecte i enguany el volem consolidar conservant les accions que van resultar exitoses (la comunicació en xarxes, la formació i la investigació) i innovant amb altres accions adreçades a l’advocacia no formada ni informada, per tal que valori la repercussió positiva de la mediació en l’assessorament i direcció lletrada dels assumptes.

Projecte 2020Projecte 2021

Creació d’una landing page on s’anirà compartint l’evolució del projecte, i on es compartiran continguts relacionats amb la mediació com ara: articles, jurisprudència, codi de bones pràctiques, etc.

A més a més, aquesta pàgina inclourà una secció específica de FAQ’s.

Campanya de comunicació digital i tradicional, on es farà difusió dels objectius del projecte.

COMUNICACIÓ DIGITAL 

Perfils de Twitter, Linkedin, Facebook i Instagram associats a la mediació i l’advocacia catalana.

Newsletter a enviar als ICA’S per enviament als col·legiats i col·legiades.

COMUNICACIÓ TRADICIONAL 

Emissió de notes de premsa i articles d’opinió  d’experts.

 

Segueix-nos a les nostres xarxes socials: Twitter, Linkedin, Facebook i Instagram!

Formació continuada dels professionals de la mediació mitjançant la celebració de diversos tallers presenciales i webinars.

Per més informació, clica aquí.

Un treball de camp, consistent en la formació de focus grup o trobades en cada Col·legi professional i en cada delegació/partit judicial per a donar a conèixer la mediació i la modificació legislativa recent, i poder analitzar les dificultats pràctiques que han impedit una àmplia implantació d’aquest mètode de resolució de conflictes. Aquestes trobades es faran en grups d’un màxim de 10 persones, entre les quals hi haurà: Jutge o Jutgessa degà/na del Partit Judicial, del Lletrat/da de l’Administració de Justícia, coordinador/a del referit Partit, del Degà o Degana responsable de mediació i d’algun membre de la Comissió de Mediació del Col·legi, a més a més de la persona de l’equip de treball del CICAC contractada per a recollir totes les reflexions i conclusions extretes d’aquests focus grup).

Fem front al conflicte amb la mediació

Mediadors professionals i preparats

L’advocat o advocada que exerceix com a mediador és un professional altament especialitzat i preparat per a la resolució de conflictes de forma imparcial.

Advocacia i mediació

Què és la mediació?

Es tracta d’un procediment no judicial de caràcter voluntari i confidencial que s’adreça a facilitar la comunicació entre les persones, per tal que gestionin per elles mateixes una solució dels conflictes que els afecten, amb l’assistència d’una persona mediadora, neutral i imparcial.

En cap cas la Mediació és una eina d’inferior categoria que el procés judicial, ans al contrari. Sovint, amb la Mediació s’obtenen solucions molt millors per a les parts.

xxx

La figura de la persona mediadora

Les persones mediadores són expertes en gestió i resolució de conflictes, amb formació especialitzada i contínua. Ajuden, amb absoluta imparcialitat, a que les parts s‘escoltin, dialoguin i prenguin les seves pròpies decisions, en un entorn d’absoluta confidencialitat. Poden provenir de diferents àmbits professionals, però aquest projecte es proposa reforçar la figura del mediador o mediadora amb l’advocacia com a formació de base.

L’advocat o advocada que exerceix com a mediador és un professional altament especialitzat i preparat per a la resolució de conflictes de forma imparcial.

Avantatges de la mediació

Veiem la mediació com una oportunitat per a resoldre els conflictes interpersonals i inter organitzacionals i donar-los una resposta, fugint de les estadístiques i de l’encarcerament de les normes positives.

Els principals aspectes positius d’un procés de mediació són:

Les parts visualitzen el resultat i decideixen la millor solució.

Tots hi guanyen.

Millora la comunicació i la relació entre les parts.

És un procés econòmic, breu i eficient.

És un procés que rebaixa les tensions i evita malentesos.

Els acords són fruit de la voluntat de les parts i no per imposició d’un tercer.

Les parts s’impliquen en garantir el seu compliment.

Garanteix la confidencialitat del procés.

Genera noves oportunitats empresarials, i facilita relacions comercials futures, es conserva la imatge i reputació empresarial.

Normativa de la mediació i codi de bones pràctiques

DECRET 135/2012, de 23 d'octubre

DICTAMEN 285/2012 Projecte de decret

Normativa general sobre mediació i ADR

Qui som

El projecte per la promoció de la Mediació com a via efectiva per a la resolució extrajudicial de conflictes és un projecte col·lectiu, encapçalat per la Comissió de Mediació del CICAC.

FAQS

L’espai de Preguntes Freqüents (FAQs) es planteja com un espai on els advocats i advocades, siguin o no mediadors, puguin resoldre els seus dubtes en quant a les conseqüències jurídiques i les implicacions processals que la mediació pot tenir en l’exercici diari de la seva professió.

Preguntes professionalsPreguntes ciutadania

Així mateix, es compartiran preguntes freqüents i les seves respostes sobre qüestions habituals que poden plantejar els clients en relació a la mediació i que, com a advocat o advocada, cal saber respondre.

Contacte

Per a contacte i més informació:

    Mediació

    C/ Roger de LLúria, 113, 3
    08037-Barcelona