FAQs

Inspiration comes of working every day.

L’espai de Preguntes Freqüents (FAQs) es planteja com un espai on els advocats i advocades, siguin o no mediadors, puguin resoldre els seus dubtes en quant a les conseqüències jurídiques i les implicacions processals que la mediació pot tenir en l’exercici diari de la seva professió.

Preguntes Profesionals

Estic obligat a informar als meus clients sobre l’existència de la mediació com a procés per a resoldre els seus conflictes?

 

Sí. El Codi deontològic de l’Advocacia Catalana així ho obliga en l’article 20,1, b): “El professional de l’advocacia ha de procurar dissuadir el/la client/a de promoure conflictes o exercitar accions judicial sense fonament. Tanmateix l’advocat/ada ha d’informar el/la client/a de la conveniència d’acords extrajudicials i de les fórmules alternatives de resolució de conflictes previstes legalment, diferents a l’acció judicial.” 

Quines conseqüències pot tenir no informar-los?

A banda de les corresponents sancions deontològiques, també ens podem trobar amb imposicions de costes o altres conseqüències (per exemple les criteris unificadors acordats pels Jutjats de 1ª Instància de Barcelona sobre les conseqüències de no acudir a la sessió prèvia obligatòria que recull la llei 9/2020 de 31 de juliol) que el client pot intentar repercutir a l’advocat/da si no se l’havia informat prèviament.

És convenient fer-ho per escrit?

Si. De la mateixa manera que es fa un full d’encàrrec o s’informa fefaentment a un/a clienta/a dels terminis per a interposar un recurs, es recomana informar de la possibilitat de la mediació per escrit per a descàrrega de possibles responsabilitats futures.

He d’acompanyar als clients a les reunions de mediació?

Això sempre serà a criteri de les parts, però la nova normativa de la llei 9/2020 de 31 de juliol ja preveu que si les parts ho demanen o si el Jutge/ssa que els ha derivat així ho considera, puguin estar assistides d’advocat/da.

Com facturo aquest servei?

Es recomana incloure aquesta assistència al procés de mediació així com la redacció dels acords assolits, si fos el cas, en el full d’encàrrec, de la mateixa manera que es tenen en compte altres serveis que es poden oferir als clients.

Hi ha altres conseqüències processals que hagi de conèixer?

Si. La mediació pot tenir incidència també en els terminis de prescripció i caducitat, que els interromp, entre d’altres. Per tant, l’advocacia ha d’estar al dia d’aquesta matèria com ho està d’altres novetats legislatives per a poder informar adequadament als seus clients i per a no incórrer en cap responsabilitat professional.

On m’he de dirigir si vull sol·licitar una mediació per a un client?

Hi ha centres públics i privats. Es pot dirigir al Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya, al Col·legi d’Advocats de la seva ciutat o bé a qualsevol entitat/professional privat.

La mediació és només per a conflictes personals dels clients?

La mediació és un procés adient per a qualsevol tipus de conflicte, no només els de caire més personal.

Així podem recórrer a la mediació en conflictes mercantils, entre empreses, en conflictes laborals, sanitaris, de consum, etc…. de fet, moltes empreses prefereixen la mediació perquè els permet a més a més guardar en confidencialitat els seus acords i evitar la publicitat de les resolucions judicials, per exemple.

Si derivo a mediació no em quedo sense client/a?

No. Com en molts altres processos, el judicial o l’arbitral per exemple, l’advocacia pot recolzar-se amb un professional extern (perits, procuradors, etc…) per a determinades fases del procés però en tot cas l’assessorament i en cas d’arribar a acords, la redacció dels mateixos, seguirà sent exercida per l’advocat/da.

Existeix la mediació “d’ofici”?

Sí. En aquest cas s’hauran de fer els mateixos tràmits que per a sol·licitar un/a advocat/da d’ofici, acreditant la falta de recursos econòmic per tal que sigui l’Administració qui assumeixi el cost de la persona mediadora que serà designada d’entre els professionals homologats.

Si ja estic en un procés judicial, puc demanar-la?

La mediació es pot demanar en qualsevol moment. Abans, durant i després inclús del procés (en casos de conflicte sobre l’aplicació de determinades resolucions).

Si s’està en un procés judicial, o bé es pot acordar demanar la suspensió del procés o bé es poden aprofitar els temps morts que hi ha al llarg del procediment sense suspendre el curs normal de l’expedient judicial.

Retarda el curs del procediment?

No. De fet actualment els/les Jutges/ses que deriven a mediació quan ja hi ha un procés judicial, assenyalen ja la data del judici per si les parts no arribessin a cap acord i així no provocar cap retard en el procediment.

 

Si s’arriben a acords, son vàlids?

Sí. Els acords assolits en un procés de mediació es recullen en un acta que se’n diu “acta final de mediació” i son plenament vàlids i obliguen a les parts com qualsevol altre contracte.

Si es vol que aquests acords siguin directament executables es poden signar davant de Notari o bé demanar la seva homologació judicial, sempre comptant amb la intervenció dels advocats que son els qui els redacten.

 

I si l’altre part no vol continuar amb el procés de mediació, pot utilitzar els documents compartits en un procés judicial?

No. La mediació és confidencial i tot el que es tracti dins el procés no pot ser utilitzat en un posterior procés judicial ni el mediador pot ser cridat com a testimoni. De fet ja hi ha Sentències condemnatòries en aquest sentit ja que, de la mateixa manera que es preserva la confidencialitat entre els/les companys/es advocats/des, es preserva legalment aquesta confidencialitat que regeix el procés de mediació.

 

Quines avantatges té la mediació vers un procés judicial o arbitratge?

Son molts els avantatges que pot tenir la mediació però els més evidents per a l’advocacia és poder centrar-se en la part més jurídica del conflicte, amb el seu assessorament, amb la redacció dels acords, etc… i minimitzar el cost-temps que suposa moltes vegades la gestió del conflicte. A més a més, hi ha avantatges com  la flexibilitat del procés, el control del resultat, la possibilitat d’arribar a acords totals o parcials, que és confidencial (també l’acord si les parts així ho decideixen, el que és un important avantatge en temes empresarials) i voluntari, i que en qualsevol cas no descarta els altres processos si no s’arriba a una solució.

 

Preguntes Ciutadanía

Què és la mediació?

És un procés voluntari i confidencial on un professional especialitzat en resolució de conflictes, la persona mediadora, ajuda a les parts a arribar al millor acord que aquestes vulguin, sent en tot moment imparcial i neutral i garantint l’equilibri entre els intervinents.

El/la mediador/a imposa la solució?

No. A diferència del procés judicial i(o l’arbitratge en el que un tercer imposa la solució, en el procés de mediació son les parts les que decideixen quina solució volen adoptar. La persona mediadora els ajudarà a trobar les millors alternatives però en cap cas imposa cap resolució.

 

Quina formació té la persona mediadora?

És un professional expert en resolució de conflictes que, a banda de la seva formació superior (llicenciatura/grau) s’ha format específicament en mediació. A més a més per a estar homologat com a tal, ha d’acreditar cada dos anys un mínim de 40 hores de formació continua relacionada amb mediació, per lo que està en constant actualització.

Així mateix, la persona mediadora ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil, com la tenen altres professionals com per exemple els/les advocats/des.

Puc escollir el que jo vulgui?

Si l’elecció es fa de manera privada es pot escollir el que les parts decideixin. Si l’elecció es fa a través d’un organisme públic, serà aquest qui ens designi a la persona mediadora seguint els criteris de designació per torn.

On m’he de dirigir?

Hi ha centres públics i privats. Es pot dirigir al Centre de Mediació de la Generalitat de Catalunya, al Col·legi d’Advocats de la seva ciutat o bé a qualsevol entitat/professional privat.

En quins supòsits puc demanar-la? Si m’estic separant o tinc problemes amb els veïns?

La mediació és un procés adient per a qualsevol tipus de conflicte, no només els de caire més personal.

Així podem recórrer a la mediació en conflictes mercantils, entre empreses, en conflictes laborals, sanitaris, de consum, etc….

Quin preu té?

Com en altres professions, la persona mediadora farà un pressupost per a dur a terme el procés abans de començar.

Només en el cas de que sigui derivat d’un organisme públic, el preu ja es trobarà fixat per aquest organisme qui també haurà d’informar a les parts abans de començar.

Si no tinc capacititat econòmica puc demanar un/a mediador/a “d’ofici”?

acreditant la falta de recursos econòmic per tal que sigui l’Administració qui assumeixi el cost de la persona mediadora que serà designada d’entre els professionals homologats.

Si ja estic en un procés judicial, puc demanar-la?

La mediació es pot demanar en qualsevol moment. Abans, durant i després inclús del procés (en casos de conflicte sobre l’aplicació de determinades resolucions).

Si s’està en un procés judicial, o bé es pot acordar demanar la suspensió del procés o bé es poden aprofitar els temps morts que hi ha al llarg del procediment sense suspendre el curs normal de l’expedient judicial.

Retarda el curs del procediment?

No. De fet actualment els/les Jutges/ses que deriven a mediació quan ja hi ha un procés judicial, assenyalen ja la data del judici per si les parts no arribessin a cap acord i així no provocar cap retard en el procediment.

He d’anar sol/a o puc demanar que m’acompanyi el meu advocat/da?

No hi ha cap obligació d’anar sol al procés de mediació. Això dependrà més dels acords de les parts i de la direcció de la persona mediadora, tot i que la nova normativa de la llei 9/2020 de 31 de juliol ja preveu que si les parts ho demanen puguin estar assistides d’advocat/da.

En el procés de mediació poden intervenir altres professionals?

Efectivament, a banda de que l´advocat/da podrà acompanyar al seu client/a durant tot el procés de mediació assessorant-lo legalment davant dels dubtes de tipus legal que li puguin sorgir bé presencialment bé consultant-li després de cada sessió, també  segons la naturalesa del conflicte, el/la mediador/a podrà suggerir la intervenció d´un/a professional ( pèrit mèdic, economista, comptable, arquitecte etz) que ajudi a les parts a esclarir determinats aspectes sorgits en el procés mediació i que serà escollit bé per mutu acord o per insaculació per garantir la seva total imparcilitat. Els honoraris d´aquests professionals s´abonaran per meitat o bé segons acordin les parts.

Si s’arriben a acords, son vàlids?

Sí. Els acords assolits en un procés de mediació es recullen en un acta que se’n diu “acta final de mediació” i son plenament vàlids i obliguen a les parts com qualsevol altre contracte.

Si es vol que aquests acords siguin directament executables es poden signar davant de Notari o bé demanar la seva homologació judicial.

I si l’altre part no vol fer mediació?

La mediació és un procés voluntari per lo que si alguna de les parts no vol demanar i/o continuar amb el procés, aquest s’acabarà.

Quines avantatges té la mediació vers un procés judicial o arbitratge?

Son molts els avantatges que pot tenir la mediació però els més evidents son l’estalvi de costos econòmics, temporal i emocionals, la flexibilitat del procés, el control del resultat, la possibilitat d’arribar a acords totals o parcials, que és confidencial i voluntari, i que en qualsevol cas no descarta els altres processos si no s’arriba a una solució.

Si la demano i no quedo content/a, puc anar a judici igualment o no?

Si. A diferència d’altres processos, com el judicial i/o l’arbitral en que si s’escull aquest ja no es pot recórrer a un altre, en el cas de la mediació si les parts no arriben a cap acord o arriben a acords parcials, poden anar igualment a la via judicial a resoldre els seus conflictes.